กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

PolarizedMicroscope

กล้องจุลทรรศน์ Polarized Microscope ลักษณะของกล้องจุลทรรศน์ Polarized Microscope Polarized  Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์รูปแบบหนึ่งของ Light Microscope โดยจะอาศัยทิศทางของแสงที่เป็นลักษณะของโพลาไรซ์ส่องไปยังวัตถุ ในทิศทางต่างๆ กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ชนิดนี้จะใช้ในการมอง Material ทั้งประเภท Biological ต่างๆเช่น กล้ามเนื้อ และประเภทของสินแร่หรือแร่ธาตุต่างๆ…