กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

Phase ContrastMicroscope

กล้องจุลทรรศน์ Phase Contrast Microscope ลักษณะของกล้องจุลทรรศน์ Phase Contrast Microscope Phase Contrast  Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการมองวัตถุที่มีลักษณะบางและโปร่งใส ไม่มีสี เช่นเนื่อเยื่อ Cell โดยกล้องจุลทรรศน์ Phase Contrast Microscope จะอาศัยหลักการ…