กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

Fluorescent Ring Light

Fluorescent Ring Light HX-1 Fluorescent Ring Light HX-1 Assembly For Microscopes ไฟกล้องจุลทรรศน์ที่มีหน่วยสมบูรณ์รวมถึงหลอดไฟสวิทช์และสายเคเบิลเชื่อมต่อ Specifications 1) Lamp power: 8 watts 2) Input…