กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

Electron

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Electron Microscope ลักษณะของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Electron  Microscope กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนั้นได้ถูกพัฒนามาจากกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วัตถุที่ต้องใช้ความละเอียดหรือกำลังขยายที่สูงมาก โดยจะใช้ลำอิเล็กตรอนมาแทนแสง ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการมองเห็นภาพของวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะถูกใช้ในห้องวิจัยสำหรับศึกษาโครงสร้างของวัตถุต่างๆ โดยสามารถวิเคราห์ได้ถึงระดับ DNA ซึ่งจะต้องใช้กำลังขยายไม่ต่ำกว่าแสนเท่า หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Electron Microscope ลำอิเล็กตรอนนั้นจะเกิดจาก Electron Gun ซึ่งจะเป็นขดลวดทังสเตนที่ถูกป้อนด้วยกระแสไฟฟ้า…