กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

ConfocalMicroscope

Confocal Microscope กล้องจุลทรรศน์ Confocal Microscope กล้องจุลทรรศน์ Confocal Microscope หรือ Laser Scanning Confocal Microscopy (LSCM) กล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้สามารถทำการวิเคราะห์และแสดงผลภาพออกมาเป็น 3 มิติได้ โดยการใช้โปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวประมวลผลภาพออกมา กล้องจุลทรรศน์ Confocal…