กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

Bright field Microscope

กล้องจุลทรรศน์ Bright field Microscope ลักษณะของกล้องจุลทรรศน์ Bright field Microscope Bright field Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์รูปแบบหนึ่งของ Light Microscope ซึ่งกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จะใช้ในการมองวัตถุที่บางหรือโปร่งแสง เช่นเนื่อเยื่อบางๆทางจุลชีวะ เพราะกล้องจุลทรรศน์ Bright field Microscope…