กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

BiologicalMicroscope

Inverted Microscope กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ Inverted Microscope จะเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีเลนส์ใกล้วัตถุอยู่ทางด้านล่าง โดยจะอยู่ใต้ชิ้นงาน ดังนั้นเราจะสามารถมองชิ้นงานได้จากทางด้านล่างขึ้นไปทางด้านบนที่มีวัตถุอยู่ด้านบน ดังนั้นจึงเรียกว่า กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ Inverted Reflected Light Microscope สำหรับงานดูพื้นผิวโลหะ Inverted Reflected Light Microscope จะใช้แหล่งกำเนิดแสง…
Biological Microscope กล้องจุลทรรศน์ชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์ชีววิทยา เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในงานทางด้านชีววิทยา และงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตยา งานทางด้านการแพทย์ ดังนั้น กล้องจุลทรรศน์ชีววิทยา จึงถูกนำไปใช้กันอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการนำไปใช้ในหน่วยงานทางด้านการศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆด้วย Biological Microscope Biological Microscope กล้องจุลทรรศน์ชีววิทยาจะสามารถใช้ดูงานที่เป็นลักษณะของ Bright…
Biological Microscope กล้องจุลทรรศน์ชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์ชีววิทยา Biological Microscope นี้เป็นกล้องที่ใช้สำหรับการศึกษาทางด้านจุลชีวะทั้งของพืชและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่างๆ เช่น ดูโครงสร้างเซลล์ของสัตว์ โครงสร้างของพืช ซึ่งส่วนใหญ่จะมีใช้กันในหน่วยงานการศึกษาทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมไปถึงห้องทดลองต่างๆ การใช้กล้องจุลทรรศน์ชีววิยา Biological Microscope ศึกษาโครงสร้างของพืช
กล้องไมโครสโคป ในอุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและยา จะต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่คอยตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่ามีความสะอาดปลอดภัย ไม่ทำอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนั้นหน่วยงานดังกล่าวจึงต้องมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆในการตรวจสอบ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคป Microscope อุตสาหกรรมอาหารและยา ส่วนใหญ่จะใช้กล้องประเภท Biological Microscope ในการตรวจสอบคุณภาพต่างๆว่าผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ กล้องไมโครสโคปในอุตสาหกรรมอาหาร กล้องไมโครสโคปในอุตสาหกรรมยา