กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

BinocularMicroscope

กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา Binocular Microscope กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา Binocular Microscope คือกล้องจุลทรรศน์ที่มีเลนส์ตา Eyepiece อยู่สองเลนส์ สำหรับตาซ้ายและตาขวา กล้องชนิดนี้จะสามารถมองตัวอย่างชิ้นงานได้ง่ายกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบตาเดียว โดยกล้องจุลทรรศน์แบบสองตา จะมีทั้งกล้องสเตอริโอไมโครสโคป และกล้องจุลทรรศน์แบบคอมปาวด์ที่มีเลนส์ Eyepiece แบบสองตา