กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

กล้องไมโครสโคป ในอุตสาหกรรมต่างๆ

กล้องจุลทรรศน์Microscope ในโรงงานอุตสาหกรรม กล้องจุลทรรศน์Microscope เป็นกล้องที่เรียกว่าถูกใช้กันเกือบจะทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงในในการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ซึ่งถ้าหากต้องการตรวจสอบชิ้นงานที่มีความหนาลึกก็จะใช้เป็นกล้อง stereo microscope แต่ในบางครั้งถ้าหากมีกระบวนการผลิตที่ต้องการแค่ตรวจสอบเพียงแค่ผิวอย่างเดียว ก็อาจใช้กล้องไมโครสโคปแบบ Video Zoom Microscope มาใช้ทดแทนก็ได้ กล้อง Video Zoom Microscope สามารถลดการเมื่อยล้าของสายตาพนักงานในการตรวจสอบ…
กล้องจุลทรรศน์Microscope ในงานเครื่องมือวัด Measuring Microscope Measuring Microscope กล้องMicroscope สำหรับงานการวัดขนาดมีอยู่หลายแบบ ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมว่าต้องใช้ความละเอียดมากเพียงใด ซึ่งความละเอียดในการวัดขนาดจะมีตั้งแต่หน่วยมิลลิเมตร หรือเล็กไปจนถึงไมครอนก็ได้ ซึ่งการวัดในหน่วยวัดต่างๆจะมีความสัมพันธ์กับกำลังขยาย  ซึ่งจะมีใช้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ พลาสติก ผลิตวัสดุโละ ซึ่งหน่วยงานที่มีใช้มากที่สุดคือ หน่วยงานสำหรับควบคุมคุณภาพ QC
Biological Microscope กล้องจุลทรรศน์ชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์ชีววิทยา Biological Microscope นี้เป็นกล้องที่ใช้สำหรับการศึกษาทางด้านจุลชีวะทั้งของพืชและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่างๆ เช่น ดูโครงสร้างเซลล์ของสัตว์ โครงสร้างของพืช ซึ่งส่วนใหญ่จะมีใช้กันในหน่วยงานการศึกษาทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมไปถึงห้องทดลองต่างๆ การใช้กล้องจุลทรรศน์ชีววิยา Biological Microscope ศึกษาโครงสร้างของพืช
Textile Microscope กล้องไมโครสโคป กล้องจุลทรรศน์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้องไมโครสโคป Textile Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบเนื้อผ้าเพื่อดูเส้นใย ซึ่งจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนใหญ่ โดยจะตรวจดูคุณภาพและการแตกของเส้นใย กล้องจุลทรรศน์ Textile Microscope ที่จะใช้ในงานสิ่งทอ กำลังขยายของกล้องไม่จำเป็นต้องสูงมาก ก็สามารถตรวจสอบได้แล้ว
กล้องไมโครสโคป ในอุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและยา จะต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่คอยตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่ามีความสะอาดปลอดภัย ไม่ทำอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนั้นหน่วยงานดังกล่าวจึงต้องมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆในการตรวจสอบ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคป Microscope อุตสาหกรรมอาหารและยา ส่วนใหญ่จะใช้กล้องประเภท Biological Microscope ในการตรวจสอบคุณภาพต่างๆว่าผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ กล้องไมโครสโคปในอุตสาหกรรมอาหาร กล้องไมโครสโคปในอุตสาหกรรมยา
Metallurgical Microscope กล้องไมโครสโคปโลหะวิทยา กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา Metallurgical microscope เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับในอุตสาหกรรมประเภทโลหะที่ซึ่งใช้สำหรับดูพื้นผิวของโลหะเพื่อวิเคราะห์ชนิดของโละหะ เช่น โลหะผสม การใช้กล้องดูโลหะ metallurgical microscope สามารถศึกษาและวิเคราะห์วัตถุอื่นๆได้ด้วย โดยจะใช้ดูโครงสร้างและคุณสมบัติทางกายภาพ กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในห้องแล็บโลหะวิทยา อุตสาหกรรมการผลิตโลหะหรือวัสดุโลหะอื่นๆ เพื่อใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของโลหะว่าได้มาตรฐานหรือไม่ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในคุณภาพของโลหะ กล้องไมโครสโคปชนิดนี้ยังใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย
กล้องไมโครสโคป Microscopeในงานทางการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ microscope ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการตรวจวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการรักษา กล้องจุลทรรศน์สามารถใช้ในตรวจเซลล์ของผู้ป่วย เพื่อดูตัวอย่างเซลล์ว่าแข็งแรงดีหรือมีการติดเชื้อ ซึ่งแพทย์จะได้เตรียมการรักษาได้ถูกต้อง