กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

ประเภทของกล้องจุลทรรศน์

ประเภทของกล้องจุลทรรศน์Microscope

สามารถแ่บ่งออกเป็น 2 ประเำภทใหญ่ๆคือ

1. กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แหล่งกำเนิดลำแสงต่างๆ

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

เป็นตัวช่วยในการมองวัตถุ ซึ่งยังสามารถแบ่งเป็นชนิดลงไปได้อีกดังนี้

1.1) Light Microscopes หรือ Optical Microscopes หรือ Bright field Microscopes

ประเภทของกล้องจุลทรรศน์ microscope Bright field

1.2) Dark field Microscopes

ประเภทของกล้องจุลทรรศน์ microscope Dark field

1.3) Phase Contrast Microscopes

ประเภทของกล้องจุลทรรศน์ microscope Phase Contrast

1.3) Polarized  Microscopes

ประเภทของกล้องจุลทรรศน์ microscope Polarizing

1.4) Fluorescence microscopes

ประเภทของกล้องจุลทรรศน์ Fluorescent-Microscope

1.5) Confocal  Microscopes

ประเภทของกล้องจุลทรรศน์ confocal-microscope

1.6) Stereo Microscopes

stereo-microscopes

——————————————————————————————————–

2.กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(Electron Microscopes)

เป็น กล้องจุลทรรศน์ Microscope ที่มีกำลังขยายมากกว่าแบบที่ใช้แหล่งกำเนิดแสงมาก ซึ่งสามารถให้กำลังขยายได้ถึงหลักหมื่นหรือแสนเท่า ดังนั้นจึงมีการนำไปใช้ในห้อง Lab เท่านั้น

2.1)Transmission Electron Microscopes(TEM)

ประเภทของกล้องจุลทรรศน์ Transmission electron microscope

2.2)Scanning electron microscopes(SEM)

ประเภทของกล้องจุลทรรศน์ Scanning-electron-microscope

————————————————————————————————-

3. กล้อง Microscope ระดับอะตอม

เป็นกล้องที่แสดงภาพของวัตถุมาจากการใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กในระดับอะตอมเข้าไปสัมผัสกับผิวชิ้นงานแล้วแปลงมาเป็นสัญาญาณภาพ

3.1)Scanning tunneling microscopes(STM)

ประเภทของ STM microscope

3.2)Atomic Force Microscopes (AFM)

ประเภทของ Atomic_force_microscope

Comments